Arkusz maturalny: język angielski 2011 dla klas dwujęzycznych

arkusz maturalny 2009 z angielskiego

Osoby z klas dwujęzycznych mają inne arkusze na maturze. fot. www.freedigitalphotos.net

Matura z angielskiego dla klas dwujęzycznych składa się z dwóch arkuszy i trwał 90 minut (1 część) oraz 150 minut (2 część). W pierwszej części maturzyści musieli zmierzyć się jak zwykle ze słuchaniem tekstów oraz odpowiedziami a ich podstawie.

Na maturze z angielskiego dla klas dwujęzycznych trudnością jest to, że jedno zadanie związane ze słuchaniem tekstów zawsze jest zadaniem otwartym, gdzie uczniowie muszą samodzielnie stworzyć odpowiedź, a nie wybierać jej spośród odpowiedzi podanych. W pierwszej części maturzyści z klas dwujęzycznych musieli także napisać przemówienie, zachęcające studentów do dołączenia do nowej sportowej grupy studenckiej. Przemówienie nie mogło być dłuższe niż 200 słów.

W drugiej części tradycyjnie maturzyści z klas dwujęzycznych musieli zmierzyć się z zadaniami dotyczącymi rozumienia tekstów pisanych oraz z dłuższą wypowiedzią pisemną. Uczniowie mogli wybierać pomiędzy esejem o zwiększeniu ilości kamer w mieście oraz opowiadaniem o nauczycielu, który zatrzymał złodzieja w czasie szkolnej wycieczki w muzeum. Żadna z tych form nie mogła przekroczyć 420 słów.

Krótkie formy na maturze pisemnej z angielskiego: list

list formalny na maturze z angielskiego

List formalny różni się od listu nieformalnego. fot. www.freedigitalphotos.net

Na maturze pisemnej z angielskiego mogą pojawić się dwa rodzaje listów: list formalny lub list nieformalny. List nieformalny jest formą mniej skomplikowaną ze względu na brak konieczności stosowania oficjalnych sformułowań i mniej oficjalny styl. Mimo to należy przestrzegać reguł tworzenia go. Powinien zaczynać się od konkretnego zwrotu na powitanie, np. „Dear Mary” lub „Dear Dad”, styl może wyrażać emocje, możemy zatem posłużyć się wykrzyknieniami, dopuszczalne są również skróty. Należy zachować porządek informacyjny, dzieląc list na akapity – jedna informacja na jeden akapit. List nieformalny winien zawierać się w 120 – 150 słowach. Kończymy go sformułowaniem „Best wishes” lub „Love”, w zależności od tego, kim jest adresat listu.

List formalny może być prośbą o informację (letter of enquiry), reklamacją (letter of complaint), wyrażeniem opinię (opinion letter) lub podaniem o pracę (letter of application). Powinien być napisany w urzędowym stylu, unikamy zatem skrótów, wykrzyknień i wyrazów potocznych. Należy dbać o kształt wypowiedzi, stosując zdania złożone, stronę bierną oraz łączniki. List rozpoczynamy sformułowaniem „Dear Sir / Madam”, kończymy zaś słowami „Yours sincerelly” lub „Yours faithfully”.

Czy jest określony próg punktów, aby zdać ustną maturę z angielskiego?

matura ustna

Na maturze ustnej musisz uzyskać 30% punktów. fot. www.freedigitalphotos.net

Ustna część egzaminu maturalnego z języka angielskiego jest zdawana na jednym poziomie. Egzamin ustny obejmuje cztery elementy: rozmowę wstępną, rozmowę opartą na scenariuszu, opis ilustracji z trzema pytaniami egzaminatora, podjęcie i uzasadnienie decyzji w oparciu o materiał graficzny z dwoma pytaniami egzaminatora. Aby ją zdać, należy uzyskać 30% punktów. Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać podczas egzaminu, to 30. Zadania są punktowane łącznie, co oznacza, że nie jest możliwe pominięcie jakiegokolwiek z zadań. Jeżeli maturzysta wypowie się w dwóch pierwszych zadaniach, nie wyczerpuje to punktacji, ponieważ liczy się całość egzaminu, obejmująca wszystkie elementy.

Wypowiedzi są punktowane według następujących kryteriów: za sprawność komunikacyjną otrzymać można 18 punktów, za język wypowiedzi (poprawność, wymowę i płynność w mówieniu) maturzysta otrzymuje maksymalnie 12 punktów. Rozmowa wstępna nie jest punktowana. Aby zdać egzamin ustny z języka angielskiego należy uzyskać co najmniej 30% punktów, czyli 9 punktów.